Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

 

Plan nadzoru pedagogicznego

w Publicznym Gimnazjum

im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku

w roku szkolnym 2013/2014

 

Sporządzony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324
z późn. zm)

Cela nadzoru pedagogicznego

 1. Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do
  doskonalenia jakości pracy szkoły.
 2. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa.
 3. Wspomaganie nauczycieli  w realizacji ich zadań poprzez:
 • organizowanie szkoleń i narad,
 • motywowanie do rozwoju i doskonalenia zawodowego,
 • przedstawianie wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru.

Osoby odpowiedzialne za realizację nadzoru pedagogicznego i opracowanie wniosków

 1. Dyrektor
 2. Wicedyrektor
 3. Zespół ds. analizy wskaźników pracy szkoły

Kierunki polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej                        dotyczące gimnazjów

1.Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

2. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

 

Tematyka planowanych kontroli:

„Zgodność organizacji wybranych zajęć obowiązkowych z ramowymi planami nauczania w gimnazjach.”

„Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły”

„Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych”

„Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole”

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej planowanej w szkole

- koncepcja pracy szkoły,

- procesy edukacyjne,

- nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie   
programowej,

- aktywność uczniów,

- respektowanie norm społecznych,

- wspomaganie rozwoju uczniów,

- współpraca nauczycieli,

-  promocja wartości edukacji,

- współpraca z rodzicami,

- wykorzystanie zasobów szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

- wykorzystanie wniosków z analizy egzaminu gimnazjalnego do organizacji procesów
edukacyjnych,

- zarządzanie szkołą;

 

Harmonogram ewaluacji

Wymagania

Sposób realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

podejmowanie inicjatyw
na rzecz środowiska

organizacja festiwalu nauki, festynu szkolnego; koncerty i występy uczniów;
akcje charytatywne, spotkania z „ciekawymi ludźmi”

cały rok

dyrektor, wychowawcy,
nauczyciele

współpraca z instytucjami
i organizacjami lokalnymi

współorganizacja imprez i festynów;
organizacja zajęć dla uczniów

cały rok

dyrektor,
wicedyrektor, wychowawcy

Promowanie wartości edukacji

upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej, podejmowanych działaniach i osiągnięciach

upowszechnianie informacji w mediach i prasie, przygotowanie folderu informacyjnego

cały rok

S. Ekwińska-Czeczko,
A. Zielke,
A. Kapczyńska, P. Gil, M. Nowicki

Rodzice jako partnerzy szkoły

pozyskiwanie
i wykorzystywanie opinii rodziców o pracy szkoły

ankieta

I 2013

Zespół ds. AWPSz

wspieranie rodziców
w wychowaniu dzieci

konsultacje, spotkania wspierające rodziców w rozwiązywaniu problemów

cały rok

pedagog, psycholog

uczestnictwo rodziców
w działaniach szkoły

działalność Rady Rodziców – wprowadzenie działań RR do planu pracy szkoły, współudział
w organizacji imprez i uroczystości

cały rok

dyrektor,
wicedyrektor,

Wymagania

Sposób realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

-        Zarządzanie szkołą lub placówką.

wspólne planowanie działań szkolnych

działalność zespołów przedmiotowych
i zespołów zadaniowych

cały rok

dyrektor,
wicedyrektor, przewodniczący zespołów

wspólne rozwiązywanie problemów
i doskonalenie form
i metod współpracy

rady pedagogiczne, działalność zespołów przedmiotowych, wychowawczych  
i zespołów zadaniowych

cały rok

dyrektor,
wicedyrektor, przewodniczący zespołów

promocja i wspieranie samokształcenia

ankieta, rady szkoleniowe, praca w zespołach przedmiotowych, kursy doskonalące, studia podyplomowe

realizacja planu WDN na 2013/2014r.

cały rok,

 

Zespół ds. AWPSz, dyrektor, wicedyrektor,

zaangażowanie nauczycieli w ewaluację wewnętrzną

rady pedagogiczne, praca w zespołach przedmiotowych, działalność zespołu ds AWPSz,

cały rok

Zespół ds. AWPSz, dyrektor, wicedyrektor, zespoły przedmiotowe

wykorzystanie wniosków z nadzoru do rozwoju szkoły

rady pedagogiczne, ewaluacja programów szkolnych

I 2014, VI 2014

dyrektor, wicedyrektor, zespoły zadaniowe

podejmowanie działań na rzecz wzbogacenia warunków lokalowych
i wyposażenia

zakup pomocy, unowocześnianie wyposażenia, remonty
i modernizacje

cały rok

dyrektor, wicedyrektor

podejmowanie działań na rzecz wzbogacenia oferty zajęć

dostosowywanie oferty zajęć do potrzeb
i zainteresowań uczniów

cały rok

Zespół ds. AWPSz, dyrektor, wicedyrektor,

nadzór nad estetyką pomieszczeń
i właściwym zagospodarowaniem wyposażenia

zakup pomocy, unowocześnianie wyposażenia, remonty
i modernizacje zgodnie z programem rozwoju szkoły na 2013/2014r

cały rok

dyrektor, wicedyrektor

Wymagania

Sposób realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Analiza wyników uczniów

analiza potrzeb
i możliwości uczniów

analiza wyników sprawdzianu po szkole podstawowej

IX 2013

wychowawcy, Zespół ds. AWPSz

Sprawdziany przedmiotowe klas drugich i ich analiza

II 2014

wychowawcy, Zespół ds. AWPSz, zespoły przedmiotowe

egzamin próbny klas trzecich i jego analiza

XI 2013

wychowawcy, Zespół ds. AWPSz, zespoły przedmiotowe

podsumowanie wyników nauczania

I 2014

VI 2014

dyrektor, wicedyrektor

monitorowanie oczekiwań w zakresie potrzeb edukacyjnych

IV 2014

Zespół ds. AWPSz

wykorzystanie informacji
o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania

upowszechnienie informacji o „ścieżce kariery”

 

II 2013

Zespół ds. AWPSz, pedagog, psycholog

przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia

targi edukacyjne

współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery

konsultacje wyboru dalszego kształcenia


II-IV 2013

 

wychowawcy, pedagog, psycholog, doradcy zawodowi

Nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów

indywidualne planowanie rozwoju uczniów

analiza udziału uczniów w konkursach i zawodach

I 2014

VI 2014

Zespół ds. AWPSz, zespoły przedmiotowe

organizacja zajęć pozalekcyjnych

cały rok

dyrektor, wicedyrektor

dostosowanie form
i metod pracy do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami PPP

organizacja zajęć rewalidacyjnych

cały rok

dyrektor, wicedyrektor, pedagog, psycholog, nauczyciele przedmiotów i wspomagający

Aktywność wychowanków

samodzielność wychowanków
w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju
i rozwoju szkoły

działalność SU, udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, konkursy i olimpiady

cały rok

opiekun SU, nauczyciele

Respektowanie norm społecznych

działania wychowawcze w celu eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań

współpraca
z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, zajęcia i warsztaty integracyjne i profilaktyczne

cały rok

dyrektor, wicedyrektor, pedagog, psycholog, nauczyciele i pracownicy szkoły

 

Wymagania

Sposób realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Szkoła ma koncepcję pracy

działanie zgodne z opracowaną koncepcją pracy szkoły

spójne funkcjonowanie wszystkich organów szkoły zgodne z przyjętą koncepcją pracy szkoły:

bieżąca modyfikacja koncepcji pracy szkoły i obowiązujących dokumentów
-program wychowawczy

cały rok

 

 

 

 

 

IX 2013

dyrektor,

nauczyciele,

SU

Procesy edukacyjne zorganizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się

wzbogacanie oferty edukacyjnej wynikającej  z podstawy programowej

organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie z oczekiwaniami uczniów,

organizacja zajęć dodatkowych dla poszczególnych klas

realizacja projektów edukacyjnych zgodnie z propozycjami uczniów i oczekiwaniami środowiska lokalnego

cały rok

dyrektor,

Zespół ds. AWPSz,

realizacja podstawy programowej

bieżące monitorowanie realizacji podstawy programowej

cały rok

dyrektor wicedyrektor,

monitorowanie przebiegu procesów edukacyjnych

bieżąca kontrola  dokumentacji szkolnej, obserwacje, hospitacje

cały rok

dyrektor wicedyrektor,

wykorzystywanie wniosków z monitorowania procesów edukacyjnych

zmiany w dokumentach szkolnych, -program wychowawczy zmiany w ofercie zajęć, realizacja projektów edukacyjnych zgodnie z propozycjami uczniów i oczekiwaniami środowiska lokalnego

IX 2013

cały rok

dyrektor wicedyrektor,

nauczyciele

wspieranie i motywowanie uczniów w procesie uczenia się

różne formy wspierania uczniów w procesie edukacji (nagrody, wyróżnienia, dodatkowe zajęcia)bieżące informowanie uczniów i rodziców o wynikach uczniów oraz wskazywanie możliwości rozwoju

cały rok

 

 

 

„pierwsze wtorki miesiąca”, zebrania z rodzicami, wywiadówki

 

dyrektor,

nauczyciele

pedagog, psycholog

analiza wyników osiągnięć uczniów i wdrażanie wniosków

analiza wyników sprawdzianu po szkole podstawowej

IX 2013

wychowawcy, Zespół ds. AWPSz

 

Sprawdziany przedmiotowe klas drugich i ich analiza

II 2013

wychowawcy, Zespół ds. AWPSz, zespoły przedmiotowe

 

egzamin próbny klas trzecich i jego analiza

XI 2013

wychowawcy, Zespół ds. AWPSz, zespoły przedmiotowe

egzamin próbny klas trzecich i jego analiza

egzamin klas trzecich i jego analiza

VI - X 2013

wychowawcy, Zespół ds. AWPSz, zespoły przedmiotowe

 

podsumowanie wyników nauczania

I 2013

VI 2013

dyrektor, wicedyrektor

 

monitorowanie oczekiwań w zakresie potrzeb edukacyjnych

 

IV 2013

Zespół ds. AWPSz

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych

współpraca nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych i wychowawczych

spotkania zespołów i wdrażanie zmian

cały rok

przewodniczący zespołów

 

prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli z zespołu

cały rok

przewodniczący zespołów

Szkoła wspomaga rozwój uczniów

prowadzenie działań zwiększających szanse edukacyjne uczniów

organizacja zajęć wyrównawczych, zajęć pozalekcyj-nych, zajęcia terapii pedagogice-nej, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z funduszy UE

cały rok

dyrektor, wicedyrektor,  nauczyciele

 

 

 

modyfikacja programu wychowawczego

zmiany w programie i realizacji programu wychowawczego

IX 2013

dyrektor, wicedyrektor,           SU,            E.Łęgowska

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa

Zakres

Termin

Osoby odpowiedzialne

dokumentacja szkolna:

- dzienniki lekcyjne

- dzienniki zajęć pozalekcyjnych

- arkusze ocen

-  plany i programy wychowawcze

- plany realizacji treści kształcenia

 

raz w miesiącu

raz w miesiącu

IX 2013, VI 2014

IX 2013

IX 2013

 

 

 

 

dyrektor,

wicedyrektor

częstotliwość i rytmiczność oceniania

cały rok

dyrektor,

wicedyrektor

zgodność oceniania z obowiązującym Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania

 

cały rok

 

dyrektor,

wicedyrektor

Wspomaganie nauczycieli

 

Obserwacje lekcji – dyrektor I. Grzejdziak

 

Imię i nazwisko

Przedmiot

Miesiąc

J. Flasińska

j. angielski

październik

A. Kapczyńska

j. niemiecki

listopad

A. Konopka

j. polski

grudzień

J. Marzejon

j. angielski

styczeń

Obserwacje lekcji – wicedyrektor P. Formella

Imię i nazwisko

Przedmiot

Miesiąc

A. Prus

w-f

październik

P. Gil

informatyka

listopad

M. Nowicki

fizyka

grudzień

A.Zielke

matematyka

styczeń

Obserwacje diagnozujące

 

Klasa

Dzień tygodnia

Przedmiot

Hospitujący

I A

czwartek

biologia, j. polski, j. niemiecki, historia,

dyrektor

I D

czwartek

j. niemiecki, j. polski, historia, matematyka

wicedyrektor

 

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

L.p.

Tematyka

Formy realizacji

Termin realizacji

1.

SZKOLENIA

 1. Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej w szkołach.
 1. Wykorzystanie wniosków z analizy egzaminu gimnazjalnego do organizacji procesów edukacyjnych.

 

 1. Szkolenie BHP
 2. Strategie zarządzania agresywnym zachowaniem w

szkole.

 1. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

 

 

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa

 

Szkolenie dla nauczycieli

 

 

szkolenie

 

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa 2x

 

Według terminarza spotkań

27-28.09.2013

 

 

03.12 2013

 

 

 

 

 

 

Rekolekcje wielkanocne. 2014

 

 

2

Konferencje wg nauczanego przedmiotu

Udział w konferencjach metodycznych

Wg harmonogramu – załącznik

3

Wspieranie działań twórczych i innowacyjnych

Tworzenie, opiniowanie i realizacja programów autorskich, wdrożenie zatwierdzonych innowacji pedagogicznych.

Inne działania

W ciągu roku szkolnego

4

Publikacje i artykuły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie się z podręcznikami i innymi publikacjami , opracowaniami metodycznymi.

Artykuły w czasopismach pedagogicznych, internecie i lokalnej prasie.

W ciągu roku szkolnego

5

Zespoły międzyprzedmiotowe

 

 

 

 

 

 

 

Cykliczne spotkania , wymiana doświadczeń

Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich

Konsultacje

W ciągu roku szkolnego

Załączniki :Plany pracy poszczególnych zespołów międzyprzedmioto - wych

 

 

 

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Niedziela
21 Września 2014
Imieniny obchodzą
Bożeciech, Bożydar, Hipolit, Hipolita,
Ifigenia, Jonasz, Laurenty, Mateusz,
Mira

Do końca roku zostało 102 dni.
Zodiak: Panna
"Rusz Głową" - CHEM
"Rusz Głową" - BIOL
"Rusz Głową" - FIZ
"Na językach"