Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015


Plan nadzoru pedagogicznego

Dyrektora szkoły na rok szk. 2014/2015.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168; poz. 1324 ze zmianami) - § 21 ust. 1.

Źródła planowania:

 1. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora w roku szk. 2013/2014.

1a. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej.

1b. Wnioski z ewaluacji zewnętrznej.

 1. Wnioski do pracy szkoły przedstawione na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującej pracę.
 2. Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szk. 2014/2015 ustalone przez MEN  i zawarte w piśmie z dnia 03.07.2014r.
 3. Plan nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2014/2015 z dnia 29.08.2014 r

I Przedmiot i termin prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w roku

szk. 2014/2015.

 1. Wdrażanie podstawy programowej – uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym naciskiem na umiejętności kluczowe.
 2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.

Ewaluację przeprowadzą powołane zespoły nauczycieli zgodnie z uzgodnioną do dnia 30.09.2013r., organizacją i harmonogramem:

 • Mariusz Nowicki
 • Aleksander Zielke
 • Wojciech Mielewczyk
 • Piotr Gil
 • Piotr Formella

oraz nauczyciele w zespołach przedmiotowych, pod kierunkiem przewodniczących:

 • Elżbieta Łęgowska (zespół matematyczno-przyrodniczy): z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii
 • Urszula Stromska  (zespół humanistyczny): z j.polskiego, historii
 • Marcin Włodarski (zespół języków obcych): z j. niemieckiego i j.angielskiego

II Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa:

L.p

Zakres tematyczny

Sposoby działania

Termin

1.

Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w szkole i tematyką prozdrowotną.

1. Kontrola dzienników zajęć lekcyjnych – realizacja tematyki związanej z bezpieczeństwem uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę.

2. Kontrola dzienników zajęć lekcyjnych i dodatkowych – stosowanie procedur zwalniania ucznia z zajęć, usprawiedliwiania nieobecności, ucieczek, odnotowania frekwencji.

3. Obserwacja zajęć lekcyjnych zgodnie z odrębnym harmonogramem – realizacja treści z podstawy dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

4. Obserwacje w trakcie pełnienia dyżurów podczas przerw (czynnie, pamiętając, że celem dyżurów jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów; zgodne z harmonogramem),.

Wrzesień

Styczeń

Kwiecień

Październik

Luty

Maj

Październik

- Maj

Wrzesień

- Czerwiec

2.

Realizacja programu wychowawczego i programu profilaktyki.

1. Analiza planów pracy wychowawców klas w zakresie zgodności z programem wychowawczym i profilaktyki.

2. Kontrola dzienników zajęć lekcyjnych w zakresie realizacji zadań z programu wychowawczego i profilaktyki.

3. Przegląd protokołów z zebrań zespołów nauczycieli dotyczący analiz, wniosków i modyfikacji prowadzonych działań wychowawczych.

4. Kontrola dokumentacji pedagoga szkolnego w zakresie prowadzonych działań wychowawczych i zapobiegawczych.

5. Obserwacje zajęć zgodnie z odrębnym harmonogramem

- realizacja programu wychowawczego i programu profilaktyki.

Wrzesień

Listopad

Luty

Maj

Styczeń

Maj

Styczeń

Kwiecień

Październik

Maj

3. Wdrażanie i monitorowanie realizacji podstawy programowej.

1. Kontrole dzienników zajęć w zakresie realizacji szkolnego planu nauczania.

2. Badania osiągnięć edukacyjnych uczniów według odrębnego harmonogramu.

3.Obserwacje zajęć edukacyjnych

- praca z celami lekcji.

Wrzesień

- Czerwiec

Wrzesień

Listopad

Maj

Wrzesień
- Czerwiec

 

III Zakres wspomagania nauczycieli.

 1. 1. Organizacja szkoleń i narad.

L.p

Temat

Forma

Termin

1.

Praca zespołowa nad doskonaleniem procesu edukacyjnego.

„Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela” etap I i II

warsztaty

Wrzesień

Listopad

2.

Jak podnieść motywację uczniów i skuteczność uczenia się i nauczania?

„Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela” etap I i II

warsztaty

Październik - czerwiec

3.

Działania wychowawcze i zapobiegawcze

- profilaktyka uzależnień.

Narady.

Szkolenie.

Seminarium.

„Archipelag skarbów”

Październik

Luty

Kwiecień

4.

Profilaktyka agresji i przemocy.

Szkolenie

- warsztaty

Grudzień

Marzec

 

2. Organizacja lekcji otwartych – według odrębnego harmonogramu.

3. Promowanie wykorzystania wyników ewaluacji wewnętrznej/zewnętrznej w procesie doskonalenia pracy szkoły:

- organizowanie zebrań zespołów nauczycieli w celu analizy efektów realizacji wniosków z ewaluacji prowadzonej w roku szk. 2013/2014.

Motywowanie nauczycieli do rozwoju i doskonalenia zawodowego poprzez:

- upowszechnianie dobrych praktyk;

- wspieranie opiekunów stażu w wykonywaniu funkcji opiekuna;

- omawianie i dokumentowanie prowadzonych obserwacji zajęć i innych czynności nauczycieli;

- organizacja procedury dokonywania oceny dorobku zawodowego za okres stażu i oceny pracy zawodowej.

IV Kontrole doraźne powadzone w miarę potrzeb.

Data i podpis dyrektora

………………………….

Harmonogram ewaluacji wewnętrznej.

L.p

Czynności

Terminy

1

 


2

 

 

 

 

 

3

 

 


4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

7

 

8

9

 

1
0

 


11

Powołanie zespołu ewaluacyjnego, zaprojektowanie ewaluacji. (kryteria oceny).

Ustalenie źródeł danych – metod i narzędzi badawczych

Dokumenty – analiza dokumentacji.

Informacje uzyskane od: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektora – ankiety i wywiady.

Obserwacje.

Wyodrębnienie grupy badawczej

Uczniowie klas……………….

Rodzice………………………

Członkowie dyrekcji…………

Przekazanie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o prowadzonych działaniach.

Opracowanie narzędzi badawczych – pilotaż

Opracowanie i przedstawienie harmonogramu badań.

Prowadzenie badań.

Opracowanie danych – analiza wyników.

Opracowanie wyników badań – projektowanie wniosków.

Przygotowanie raportu z badań

Przedstawienie raportu z badań.

Projektowanie sposobu wdrażania wyników i wniosków z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej.

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Poniedziałek
31 Sierpnia 2015
Imieniny obchodzą
Bohdan, Paulina, Rajmund, Rajmunda,
Świętosław

Do końca roku zostało 123 dni.
Zodiak: Panna